Utveckling

Organisation & Personal

Med fokus på lösningar och möjligheter är PrioMotivera företaget som hjälper till att utveckla individer, grupper och organisationer.

Viktiga utgångspunkter för oss är att se helheten och att skapa balans.

Medarbetarskap och ledareskap är två sidor av samma mynt, båda lika viktiga för organisatione. Det handlar om att delaktighet och ansvar viktas lika av både ledare och medarbetare.

I vårt arbete tar vi därför utgångspunkt i KASAM-teorins tre hörnstenar; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

När individer på en arbetsplats har förståelse för de sammanhang de verkar i ökar engagemang och motivation, vilket påverkar hela organisationen positivt. 

Med hög KASAM-Känsla av sammanhang, underlättas samarbetet, relationerna stärks och verksamheten optimeras.

Prioritera det som motiverar! Genom att arbeta med dessa frågor så når din organisation eller ditt företag era mål på ett effektivare sätt. Starka ledera och mederarbetare, som mår bra, bidrar till en sund och lönsam utveckling för hela organisationen.

Välkomna att kontakta oss för en dialog!